EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806-00000000 Nemzetközi számlaszám: SWIFT kód (BIC) OTP VHUHB (IBAN) HU75 1173 5005 2055 0806 0000 0000

Pasztorális gondozás


A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató római katolikus keresztény ihletettségű szervezet. Alapítója, és szervezői személyes érintettségükből, a megváltottság tapasztalatából kiindulva missziós küldetéstudattal törekszenek tanítvánnyá tenni (Mt 28, 19) a rájuk bízott gyermekeket.Az istengyermekség kegyelmét (Jn 1,12) megélve a létezés legnagyobb ajándékát birtokoljuk. Ez a tapasztalat küld bennünket a nagy szorongattatást megjárt (vö: Jel 7, 14) gyermekekhez, hogy velünk tarthassanak az üdvösség útján.


Szolgáltatónk missziójának a módját Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer tartalma és szemlélete nyújtja.
A Názáreti Jézus, akivel a Világosság a világba jött, Ő hozza az igazi jót a világba (vö.: Lk 18,19). Megszabadító tevékenységével mindenkit meghív arra, hogy jóvá legyen. Meghív arra is, hogy jót tegyünk. Mert jót tenni jó, jónak lenni jó. Az Ágota ezt a jót jelenti. A gyermekeinkben lévő jót, amit nekünk felnőtteknek meg kell látni és segíteni, hogy mindenki számára nyilvánvaló valósággá váljon.I. Hitéletünk aspektusai a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál 

1. Ágota 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató római katolikus keresztény ihletettségű szervezet. Alapítója, és szervezői személyes érintettségükből, a megváltottság tapasztalatából kiindulva missziós küldetéstudattal törekszenek tanítvánnyá tenni (Mt 28, 19) a rájuk bízott gyermekeket.

Az istengyermekség kegyelmét (Jn 1,12) megélve a létezés legnagyobb ajándékát birtokoljuk. Ez a tapasztalat küld bennünket a nagy szorongattatást megjárt (vö: Jel 7, 14) gyermekekhez, hogy velünk tarthassanak az üdvösség útján. 

Szolgáltatónk missziójának a módját Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer tartalma és szemlélete nyújtja. 

A Názáreti Jézus, akivel a Világosság a világba jött, Ő hozza az igazi jót a világba (vö.: Lk 18,19). Megszabadító tevékenységével mindenkit meghív arra, hogy jóvá legyen. Meghív arra is, hogy jót tegyünk. Mert jót tenni jó, jónak lenni jó. Az Ágota ezt a jót jelenti. A gyermekeinkben lévő jót, amit nekünk felnőtteknek meg kell látni és segíteni, hogy mindenki számára nyilvánvaló valósággá váljon.

2. Evangélium

Az evangélium kifejezés örömteli hírt jelent. Olyan hírt, ami mindenkinek szól, ami megszabadít mindentől, ami lehúz és szolgai állapotba akar determinálni. Olyan hírt, amelynek ereje mindent jóvá formál az életünkben. Olyan hírt, ami világossá teszi, hogy mindenkinek van remény. 

3. Misszió

A misszió küldetést jelent, ami a fentiek alapján azok feladata, akiknek életét Jézus megváltoztatta. Akik másokat is erre az örömteli, boldog életre meghívnak, mutatják az utat, mert örömük még nagyobb lesz, ha mások is megélik ezt a jót (II. Vatikáni Zsinat „Ad Gentes” konstitúció, valamint A Katolikus Egyház Katekizmusa I.1.). Az Ágota missziója pedig abban minősül ezen belül, hogy a családjukat nélkülöző gyerekekhez fordít bennünket a küldetés. Az ő létállapotukhoz érzékenyülve lépünk be az életükbe, és számukra érthető és élhető módon közvetítjük az evangélium üzenetét, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen(vö.: Jn 3,16). A misszió tartalmát pedig a Római Katolikus Keresztény Egyház adja, az Atya által küldött élő Krisztus Szentlelke által.

4. Rétegpasztoráció

Az eddigiekből következik, hogy sajátos misszió a miénk. Mivel a ránk bízott gyermekeket életállapotukból következőleg lakásotthonokban és nevelőszülői családokban neveljük, ezért a missziónk rétegpasztoráció. A mai magyar ifjúság olyan rétegéhez van küldetésünk, akik kortársaiktól eltérő sajátosságokkal bírnak. Ezen sajátosságok ismerete és megértése nélkül lehetetlen velük azonos nyelven megszólítani őket. Mindezt árnyalják a nemzetiséghez tartozás és egyéb szubkulturális tényezők, melyeket figyelembe kell vennünk. Ami számukra érték, azt komolyan kell vennünk. A korcsoportok jellemzőinek ismerete és az ahhoz való alkalmazkodás pedig szintén minimumfeltétel ahhoz, hogy képesek legyünk megszólítani őket.

5. Egyház

A közgondolkodásban az Egyház általában a papságot, esetleg rajtuk kívül még az egyház által foglalkoztatottakat jelenti. Ezért fontos tisztázni, hogy az Egyház a keresztény hívők közösségét jelenti. Ezért minden megkeresztelt ember tagja az Egyháznak, sőt - különös módon - azok is hozzá tartoznak, akik szeretnének tagjai lenni. Nagyszerű lehetőség számunkra, hogy bekapcsolódhatunk a nagy Egyház életébe, annak része vagyunk. 

6. Játék

A leginkább azok a dolgok érdekelnek bennünket, amihez közünk van, vagy ami a miénk. Az evangélium akkor lesz a miénk, ha megérinthet minket. Mi úgy törekszünk a gyermekeink számára fontossá tenni, hogy bevisszük az életükbe például jelmezekkel, kellékekkel, érzékletes dolgokkal közösen eljátsszuk az evangéliumi történeteket és közösen megbeszéljük. Jelen vagyunk, ha szólnak, meghalljuk őket. Az Élettel találkozva a játékban „kegyelmet kegyelemre halmozva” a „világosság fiai”-ként találkozhatunk egymással.

7. Jelenlét

Szolgáltatónk nagyobb rendezvényein a fenntartó egyházmegye főpásztora Kiss-Rigó László püspök atya rendszeresen jelen van, megszólítja a gyermekeket és a felnőtteket, miként Kothencz János az ÁGOTA alapítója, szolgáltatónk főigazgatója is. Gyermekvédelmi intézményünk életeseményeiben a papság jelenlétét is megéljük. Mindennapos programjaink rendszeres résztvevője Gyenes Csaba atya. Az ÁGOTA-táborokban Podmaniczky Imre atya tartja minden évben a tábori miséket, melynek dinamikus hangulata és a homília gyermekeinkhez alkalmazkodó üzenete megfelelő módon szólítja meg a ránk bízottakat. Számos helyi esemény valósul meg, melyekben például minden lakásotthonba házszentelőre érkezik az atya, vagy meglátogatja a gyerekeket és beszélget velük. Máskor mi megyünk vasárnapi vagy ünnepi misére, más szertartásokra. Különösen szeretik az érdeklődő gyermekeink a karácsonyi éjféli miséket. A lakásotthonokban és a nevelőszülői hálózatban vannak hittanosaink, és büszkék vagyunk arra, hogy ministránsaink is. 

8. Általános papság

Az általános papság elve azt jelenti, hogy Krisztus papi küldetéséből minden megkeresztelt részesül valamelyest, ezért a missziót minden hívő munkatársunk folytatja a maga területén. A II. Vatikáni zsinat „Apostolicam actuositatem” kezdetű határozatában felhívja a figyelmet arra, hogy az egyház apostoli küldetésében nemcsak a papság, hanem minden hívő részesül.

Teológiát végzett munkatársaink, és minden hívő kollégánk ezért a maga területén önálló munkájával is, de kapcsolódva a közös célkitűzésekhez részt vesz a gyermekek pasztorációjában. 

9. Egyházi év és a szentek

Bekapcsolódunk az egyházi évbe. Ez jelenti azt, hogy folyamatosan kommunikáljuk azt, hogy épp milyen időszakot élünk, valamint az aktuális szentírási szakaszokkal is megismertetjük a csoportokat. Ilyen a „Biblia interaktív formában”: Az evangéliumi történetet kellékekkel és eszközökkel eljátsszák a gyerekekkel, majd megbeszéljük annak tanulságait. A lakásotthonokban választott védőszenteket és ajánlott példakép szenteket megjelenítjük a gyermekeink életében a nevezett szent emléknapját vagy ünnepét megelőzően. Egy-egy életéből vett történet előadásával, és ha készült film a szentről, akkor filmklubbal.           

10. Szabad akarat

Gyermekeink jelentős hányadánál szocializációjuk során nem, vagy csak kis mértékben jelent meg a vallásosság. Más felekezetekhez tartozó gyermekeink hitét ökumenikus nyitottsággal tiszteletben tartjuk. Jézus arra kért minket: arról tudják meg az emberek, hogy tanítványai vagyunk, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt (Jn 13,35). 

A Gyermekvédelmi törvénynek eleget téve biztosítjuk, hogy minden gyermek a saját vallását gyakorolja, továbbá azt is, hogy maga döntsön, milyen tartalommal akarja megélni személyes hitét. Katolikusként, mi keresztény hitünkbe tudjuk őket bevezetni, amennyiben élni kívánnak e lehetőséggel.

Azokat a gyermekeket is meghívjuk hitéleti programjainkra, akik nem tartják hívőnek magukat. Rendszerint ők is a közösséggel tartanak, de ügyelünk arra, ha nem kívánnak ilyen eseményeken részt venni, legyen lehetőségük más, értékes módon tölteni idejüket. Vannak erre is jó példák.

11. A hit jelei

Mivel fenntartónk az Egyház, természetesnek tekintjük, hogy a lakásotthonainkban megjelenik a katolikus keresztény értékrend. Lakásainkban van feszületet, közösen választott védőszentjeink képét és rövid történetét is kifüggesztjük. Étkezések alkalmával imádkozunk –és nekünk hívőknek külön öröm, hogy más élethelyzetekben is megmutatkozik már, hogy a gyerekeink hálát adva mondanak el egy-egy rövid imát.


II. A pasztorális munkacsoport működésének szakmai területei

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő országos hatókörű gyermekvédelmi intézmény. Egyházi Módszertani Intézménye a szakterületen katolikus fenntartásban működő intézmények módszertana.

Feladatellátását gyermekközpontú szemlélet jellemzi, és egyházi szellemiség hatja át, amely a nevelő munkában és az intézményrendszer működésében egyaránt meghatározza az alapértékeket. 

1.      Pasztoráció

A pasztoráció kifejezés a pásztor szóból ered. Lényegében lelki értelemben azt jelenti, hogy a jó és biztonságos dolgok felé terelgetjük a ránk bízottakat. Ahogyan a jó pásztor vigyázza és táplálja nyáját. Jézus magát is jó pásztornak nevezi. Péter apostolra is úgy bízza övéit: „legeltesd bárányaimat!”(vö.:Jn, 21, 1-17)

A pasztoráció egyrészről értékközvetítés, másrészről lelki gondozás, amely türelmet és megértést igénylő, hosszantartó folyamat. Másként kell segíteni azt a fiatalt, aki születése óta keresztény értékrendben nevelkedett, és másként azt, aki csak később találkozott Jézus tanításával. 

A pasztorációs munka lényegéhez tartozik, hogy semmit nem szabad erőltetni, lépésről lépésre kell haladni a bizalom eléréséhez, mert: „A hirtelen nagy fénytől meg lehet vakulni”. Szeretetteli, értő figyelemmel közelítünk a fiatalokhoz, az életélmények és tapasztalatok megosztásakor, és teret nyitunk a Bibliában rejlő tanításoknak.

2.      Katekézis

Gyermekeink segítését a hitéletben tájékozott felnőttek tudják előmozdítani. A hitben mindannyiunknak növekedni kell, és ehhez szükségesek az ismeretek. Az egyházi fenntartásban minden munkatársnak törekszünk lehetőséget biztosítani a hittani ismeretek elsajátításához. A katekézis röviden azt jelenti: körbe vezetni valakit a hitélet világában. Természetesen a gyermekekkel való foglalkozásnak is kiemelkedő részét képezi a katekézis.

III. A pasztorális munkacsoport tevékenységének rendszere

A.    Lépcső program

A pasztorációs tevékenység célja az, hogy a gondoskodásukban élő gyerekek és fiatalok megismerjék a keresztény hitet és lelkileg megerősödjenek általa. 

A fokozatosság elvét követve, lépésről lépésre halad ez a közös munka, ezért is kapta e pasztorációs módszer a Lépcső elnevezést. 

Kidolgozói Dlubala Róbert és Daám Tibor pasztorációs csoportvezetők, a megvalósítás is az ő irányításuk mellett zajlik.

A Lépcső négy, egymásra épülő programelemből álló foglalkozássorozat összefoglaló neve, amely megfelelő előkészítés esetén hatékony és tartós változásokat eredményez. A programok segítenek a fiatalok megnyerésében, a keresztény értékrend átadásában és bátorítást adnak arra, hogy kövessék Jézus tanítását.

A Lépcső módszer személyes találkozásokra, beszélgetésekre épülő programelemei a következők: 

1. Ki a példaképem?

2. Ép testben ép lélek

3. Ki lehet szent?

4. Biblia interaktív formában (Hátizsák)

A beszélgetések sorrendje annak megfelelően változtatható, hogy a gyerekcsoportoknak mire van szükségük és milyen tudással rendelkeznek a hittel kapcsolatban. 

Ezért a tevékenység megkezdése előtt alaposan megismerjük a csoportot, a lakásotthon közösségét, vagy a családot. A tematikus foglalkozások összeállításakor fontos szempont, hogy a témák során a fiatalokhoz közel álló személyek, események említésével ösztönözzük a kommunikációt. Ez aktivitásra és megélésre buzdítja a résztvevőket, ami nagyobb hatással bír. Ebben segít Kothencz János könyve is, a „Róluk… értük…I-II.” rész.

  1. Ki a példaképem?

Ez a program a mintakövetéssel kapcsolatos értékek elemzésére ad lehetőséget. Az ilyen témájú beszélgetés sok információt nyújt a tanítványról, nevelt fiatal értékrendjéről. 

  1. Ép testben ép lélek

Az „Ép testben ép lélek” program azokat az embereket állítja a középpontba, akik híresek és a viselkedésük is követendő minta. Ez ad bátorítást a gyerekeknek a kitartó munkára. Egy kiváló sportoló, színész, zenész, énekes semmit sem kapott ingyen, sokszor nagyon nehéz körülmények között kezdték el a pályafutásukat és csak a kitartásuknak és a szorgalmuknak köszönhető, hogy elérték a céljukat. Ebben nagy szerepet játszott az ő hitük.

  1. Ki lehet szent?

A „Ki lehet szent?” programelem célja, hogy a résztvevők teljes és valódi képet alakítsanak ki magukban a szentekről. Lehetőséget teremt megismerni az érdekes szentek életét és bátorítást ad arra, hogy a gyerekek és fiatalok ne csak csodálkozzanak rajtuk, vagy bámulják az ő életüket, hanem kövessék is őket.

A szentek hús-vér emberek voltak, életük során problémákkal küzdöttek. Találkozásuk Jézus tanításával (Evangéliummal, Örömhírrel) megváltoztatta és a továbbiakban meghatározta az életüket. A legfontosabb a szentek számára, hogy kövessék Isten akaratát. Kiemelkedő esemény a csoportjainknál minden évben ebből a programelemből a Szent Miklós-látogatások decemberben. Ekkor „személyesen” találkozhatnak kicsik és nagyok az egész világon ismert püspökkel, aki a zsákjában mindig hoz valami jót és bátorítja a gyerekeket, hogy legyenek ők is szentek!

4. Biblia interaktív formában (Hátizsák)

A program arra alkalmas, hogy a boldogságkeresés folyamatát láttassa a keresztény értékrend jegyében. Rámutat arra, hogy az életünkben forrásra van szükség, amelyből fel lehet frissíteni az erőt. Alapra van szükség, amelyen föl lehet építeni a boldog életet. 

Ez a forrás a keresztény kultúra és annak alapja, a Biblia. A nem hívő ember számára is van értelme megismerni és megérteni a Bibliát, a hívő ember számára pedig a Biblia egy levél, amelyet Isten küldött, hogy leírja benne, hogyan kell élni, hogy az ember elérje a boldogságot. 

Aki még nem találkozott a Bibliával, annak minden lépését finomam kísérni kell, hogy érezze: a választás és a döntés nála van, a pasztoráció során csak segítséget kap ehhez. 


A Lépcső programról összegzésképpen: 

A Lépcső programnak fontos feladata, hogy a gyerekek és a fiatalok megismerjék és megértsék a keresztény értékrendet. Úgy alakítjuk, hogy vonzó, barátságos, érthető legyen a program. Szerepelnek benne: rendszeres találkozások, közös nyári táborok, kirándulások, sportprogramok, közös szurkoló programok, pályázatok, versenyek, interaktív játékok, színdarab betanulása. E tevékenység a mi szolgáltatónknál folyik, a módszertanunk többi szolgáltatójánál nem.

A lépcső program hat a pasztorációs tevékenység egészére, szervesen összefügg annak minden területével. Fontos azonban kiemelni, hogy a további tevékenységi részterületek nem sorolhatók alá kizárólagosan.


B.    Hit- táborok

A nyári szünidőben minden évben szervezünk a gyerekek, fiatalok számára olyan táborokat, melyek elvisznek bennünket a magyar történelmi emlékhelyeken megtapasztalható spiritualitás világába. A csoportokat olyan görög- és római katolikus gyermekeink alkotják, akik kifejezett érdeklődést mutatnak a lelkiség, a hit tapasztalata iránt. A cél pedig, hogy olyan új ismeretségre és tapasztalatokra tegyenek szert, melyek egyéni vallásosságukat még inkább elmélyítik és hogy további megerősítést kapjanak a kortárscsoportban megélt hit által.

Pasztorális tevékenységünk kiemelkedő programja ez, mert intenzívebb formában élhető meg minden, amibe bevonjuk a fiatalokat tevékenységünk során. Szerveztünk így a Duna-kanyarba Szentendrére, az esztergomi prímási székhely környékére, a kalocsai érsekség területére, Mohácsra, Bátára, valamint Óbányára, Csanádpalotára és Bácsalmásra is Szent Ágota Hit-táborokat.


C.    Adventi szavalóversenyek

Adventi időben ezzel is készülünk a karácsony ünnepére. A cél a Karácsonyi ünnepkörben megélhető lelkiség elmélyítése és a siker örömének megélése gyermekeink számára a történelmi keresztény irodalom által. Az értékelés fő szempontja, hogy hogyan tudja a fiatal megjeleníteni egy versben, zsoltárban, vagy akár prózában személyes, megélt hitét, reményét. Mindenkit értékelünk, aki felkészül, kiáll és megmutatja magát. Ilyenkor a görögkatolikus és a váci egyházmegyés testvéreink is részt vesznek az eseményen. Adventi gyertyagyújtás, közös ima is van ilyenkor, majd a jelenlévő atya áldásával indulunk haza.


D.    Zarándoklatok

A zarándoklat egy spirituális esemény, melynek során útra kelünk, hogy közelebb kerüljünk Teremtőnkhöz. Szent helyeket keresünk fel. Bűnbánatot tartunk. Gyakran az is cél, hogy választ kapjunk nagy kérdéseinkre. Útra kelünk, mint a tékozló fiú: „felkelek és Atyámhoz megyek”, hogy megújult lélekkel, új elhatározással térjünk haza a kegyelem állapotában.  

Kiemelkedő esemény minden évben az erdélyi, Csíksomlyói Pünkösdi zarándoklat és a lengyelországi, „Fekete Madonna” zarándoklat, ahová a Misszió Tours Zarándokvonatával visszük el fiataljainkat. Szervezni szoktunk saját kisebb zarándoklatokat. Saját szervezésben elzarándokoltunk már Pécsváradra, Alsószenttamásra – Ágotafalvára is szerveztünk ilyen utat, mert ez a helyszín egy állomása a Mária-útnak is. 


E.    Pályázatok, foci, szurkolás, egyéb versenyek

Rendszeresen részt veszünk focimeccseken, ahol a szurkolás élményében közösségben vagyunk. Gyakoroljuk egymás támogatását, de az önmérsékletet és a keresztény viselkedést is. Focizunk mi is a fiatalokkal és részt veszünk bajnokságok szervezésében is. Hasonlóképpen az asztalitenisz is egy ilyen terület, amelyben mi is részt veszünk. 

Ágotás szlogenünk szerint: „Élj és játssz becsülettel!”

Alkalmas helyzetekben rendezünk vetélkedőket, kisebb versenyeket is, melyekben megjelenik a hit témája is. Ezen a területen kiemelkedik az „Isteni fénykép” pályázatunk, melyben a gyerekek, fiatalok a fényképezésben való jártasságukkal és fantáziájukkal vehettek részt három témával három korcsoportban számos különdíjjal. Mint mindig itt is minden induló gyermeket értékelünk és jutalmazunk is.


F.    Felnőtt katekézis képzés

Azt tapasztaltuk, hogy munkatársaink közül sokan érdeklődnek a hit kérdései iránt. A katolikus teológia rendszerét és rétegpasztorációs tapasztalatainkat ötvözve egy sajátos, nekik szóló katekézis képzést állítottunk össze. Ennek nem titkolt célja, hogy abban segítsük őket, hogy hogyan tudnak a gyermekek mellett állva, velük együtt előrehaladni az üdvösség útján. A kurzus egy naptári évet, pontosabban az egyházi évet öleli fel, havonta egy napot töltünk így együtt elméleti és gyakorlati ismereteket átadva, mint egy közösség…


IV. A pasztorális tevékenység munkatársai

Divíziónk csapattagjai: 

Daám Tibor,

Dlubala Robert,

Gyenes Csaba atya,

Jampana Papamma, Jyothi nővér

szoros együttműködésben az Élménypedagógiai- és a Sport Életrend Divíziókkal

valamint a szolgáltatónknál dolgozó minden munkatárssal, akik részt vállalnak közös programjaink szervezésében és megvalósításában.

Szent Ágotás gyermekek és fiatalok is részt vettek a zárómisén

Szent Ágotás gyermekek és fiatalok is részt vettek a zárómisén

Közel száz gyermekünk és fiatalunk volt jelen az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén. Felejthetetlen élményben volt részük.

Hitben erősödő kapcsolatok - Élményekben gazdag volt az idei Hit tábor

Hitben erősödő kapcsolatok - Élményekben gazdag volt az idei Hit tábor

A Hit tábort célja az, hogy megszólítsa azokat a gyermekeket és fiatalokat, akiknek az életében, a mindennapjaiban fontos a hit, vagy szeretnék, hogy fontos legyen.

A gyermekvédelmi gondoskodásban élőkért tartottak misét Kiskunfélegyházán

A gyermekvédelmi gondoskodásban élőkért tartottak misét Kiskunfélegyházán

Irodát szenteltek Kiskunfélegyházán: a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató új, Szent István téri területi irodája kapott egyházi áldást.

Digitális térben járták meg a keresztutat

Digitális térben járták meg a keresztutat

A remény keresztútját online járták meg nagypénteken a lakásotthonban élő gyermekeink. A járványhelyzet miatt a digitális térben tárult fel a húsvét misztériuma.

Hamvazószerda: véget ér a farsang, kezdődik a nagyböjt

Hamvazószerda: véget ér a farsang, kezdődik a nagyböjt

Mi is megkezdtük a felkészülést a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra. Ma, hamvazószerdával indul a negyven napos nagyböjti idő. A liturgia uralkodó színe virágvasárnapig a lila lesz.

Amikor szükségük van ránk, jelen vagyunk - Hittel segítik az állami gondoskodásban élő gyermekeket

Amikor szükségük van ránk, jelen vagyunk - Hittel segítik az állami gondoskodásban élő gyermekeket

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató törekszik a gyermekekben rejlő jót mindenki számára láthatóvá tenni.

Adventi szavalóverseny

Adventi szavalóverseny

Szakmai Konzultációs Nap 2019. december 14. PASZTORÁCIÓ ÉS ADVENT